פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

מהם המבחנים לקביעת קיומם של יחסי עובד ומעביד?

מבחנים לקביעת יחסי עובד-מעביד?

לקביעה האם מתקיימים יחסי עובד מעביד נודעת חשיבות רבה ממגוון סיבות. כך למשל דיני העבודה חלים רק על עובדים ולכן מרגע שבוסס קיומם של יחסי עובד מעביד נהנה העובד מחוקי מגן, הסכמים קיבוציים ועוד מנגנונים המסייעים בהתמודדות מול מעסיקים שלהם יתרון כוח בדמות משאבים, ניסיון והשפעה.
כאשר מוגשת תביעה לבית הדין לעבודה, מרגע שמתברר שמתקיימים יחסי עובד מעביד, ובלבד שהעניין נשוא התביעה הוא מתחום דיני העבודה, מוקנית לבית הדין לעבודה הסמכות לדון בה.
עוד נושאים במסגרם יש חשיבות לבירור קיום יחסי עובד מעביד הם למשל, לעובדים זכות קדימה כנושים בהליכי פשיטת רגל של מעסיק, למעביד חובות רבים כלפי עובדיו (מכוח חוק ומכוח הסכמי עבודה קיבוציים), אחריות מוגברת של מעביד כלפי עובדיו בנזיקין, חומרה יתרה של גניבה ממעביד ועוד.

יחסי עובד מעביד הם סטאטוס ולא נתונים לבחירה
הכלל הראשון הנוגע לקיומם של יחסי עובד מעביד הוא שלא הצדדים עצמם קובעים אם אלה מתקיים אלא מדובר בסטאטוס שנקבע מכוח המצב המשפטי (החוק והפסיקה). לפיכך כאשר מתעוררת שאלה הנוגעת לקיום יחסי עובד מעביד בנסיבות מסוימות בית הדין לעבודה הוא זה שיקבע בעניין.

כלומר, אם הצדדים קבעו בהסכם ביניהם שאין ביניהם יחסי עובד מעביד - כלל לא בטוח שהדבר יחזיק מעמד בבית הדין לעבודה אשר יבחן את הנסיבות לגופו של עניין.

תנאי מקדמי לקיום יחסי עובד מעביד הוא שנוצר קשר חוזי בין העובד הספציפי למעסיק הספציפי, אין הכרח שחוזה כזה יהיה מנוסח בכתב. עם זאת גם מי שעובדים ללא חוזי עבודה (למשל נבחרי ציבור, חיילים, מקבלי מינוי או מתנדבים) ובעבר לא נחשבו לעובדים יוכרו כיום ככאלה לאור הלכות שנקבעו בפסיקה. כך למשל נציג ציבור שלא נבחר לכהונה נוספת יכול לבקש דמי אבטלה ככל עובד שפוטר, זאת מכיוון שדמי אבטלה נועדו להבטיח פרנסה למי שנותר ללא עבודה.

מגוון מבחנים שמצביעים על ביסוס סטאטוס עובד
כאשר עולות תהיות באשר לקיום יחסי עובד מעביד מופעלים מספר מבחנים שמקורם בפסיקה.
המבחן המרכזי מכונה "מבחן ההשתלבות". מבחן זה בודק האם מדובר במי שהשתלב במערך עבודה קיים כחלק אינטגראלי ממנו, האם המעביד הסתמך על העובד. אינדיקציות שונות נלקחות בחשבון כגון משך העבודה, תדירותה, אופן התשלום בעבור העבודה, כפיפות, אחריות על עובדים אחרים (במיוחד החלת נהלי משמעת, קביעת נהלי עבודה וזכות לפטר עובד) ועוד.
עמידה במבחן ההשתלבות מחייבת גם שלילת קיום עסק עצמאי של מי שיש לקבוע אם ייחשב עובד. לצורך בירור זה בוחנים מי נהנה מייעול העבודה ומי נושא בסיכון הכלכלי הכרוך בה.
אם מסתבר שמדובר באדם שלו עסק עצמאי המספק במקביל שירות גם לגורמים נוספים כנראה שאין מדובר בעובד אלא בקבלן או בספק שירותים עצמאי, כאשר אין עסק עצמאי אולם אין השתלבות אינטגראלית בעסק מדובר בפרילנסר ולא בעובד מן המניין.

מבחן הציוד עשוי אף הוא לסייע שכן קבלן המבצע עבודה עבור מישהו משתמש עלפי רוב בכלי עבודה שלו בעוד לעובד מספק מעסיקו את כלי העבודה הדרושים. אם זאת ייתכנו מצבים בהם עובדים משתמשים בציוד שלהם, כך למשל טכנאי התקנה המשתמשים ברכבם הפרטי, במקרים כאלה יש לבחון מה גודל ההשקעה שנעשתה בכלי העבודה (למשל מרכיבי ארונות שנעזרו בכלי עבודה ידניים שלהם לא יאבדו בשל כך את מעמדם כעובדים).

הגדרות במוסדות המדינה ורצון הצדדים
עצם האופן בו מוגדר אדם במוסדות מדינה, כגון רשות המסים (במיוחד מס הכנסה ומע"מ) והמוסד לביטוח לאומי, לא יצביע בהכרח על קיום / אי קיום יחסי עובד מעביד, הדברים יהווה רק נדבך אחד במכלול השיקולים. באופן דומה גם כאשר מתברר שהצדדים הביעו רצון מפורש להחיל / לא להחיל יחסי עובד מעביד.
מטבע הדברים שככל שמשך ההעסקה ארוך יותר יש נטייה להכיר בקיום יחסי עובד / מעביד.

 

 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.